หัวหน้าภาค
ผศ.ดร.พิมพ์ใจ สีหะนาม
หัวหน้าภาควิชา
(พนักงานมหาวิทยาลัย)
44040 ต่อ 124
pimjai.s@cmu.ac.th
ประวัติโดยสังเขป

คณาจารย์
ข้าราชการ
ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(ข้าราชการ)
0-5394-4001
daruni.n@cmu.ac.th
ประวัติโดยสังเขป
ผศ.ดร.ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(ข้าราชการ)
0-5394-4050
nattasak.k@cmu.ac.th
ประวัติโดยสังเขป
ผศ.ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(ข้าราชการ)
0-5394-4621 ต่อ 241, 230
chanchai.s@cmu.ac.th
ประวัติโดยสังเขป
ผศ.ดร.สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(ข้าราชการ)
0-5394-4050
sa-nguansak.t@cmu.ac.th
ประวัติโดยสังเขป
ผศ.ดร.สุรินทร์ นิลสำราญจิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(ข้าราชการ)
0-5394-4040 ต่อ 116
surinaggie@hotmail.com
ประวัติโดยสังเขป
อ.ดร.ธนะชัย พันธ์เกษมสุข
อาจารย์
(ข้าราชการ)
0-5394-4040 ต่อ 107
tanachai.p@cmu.ac.th
ประวัติโดยสังเขป
อ.ดร.นิวัติ อนงค์รักษ์
อาจารย์
(ข้าราชการ)
0-5394-4036ต่อ114
niwat.a@chiangmai.ac.th
ประวัติโดยสังเขป
ผศ.ดร.อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(ข้าราชการ)
0-5394-4035 ต่อ 115
arawan.s@cmu.ac.th
ประวัติโดยสังเขป
ศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวช
ศาสตราจารย์
(ข้าราชการ)
0-5394-4621 ต่อ 216
attachai.j@cmu.ac.th
ประวัติโดยสังเขป
รศ.ดร.ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา
รองศาสตราจารย์
(ข้าราชการ)
0-5394-4621 ต่อ 228
sakda.j@cmu.ac.th
ประวัติโดยสังเขป
รศ.ดร.ศันสนีย์ จำจด
รองศาสตราจารย์
(ข้าราชการ)
0-5394-4655
sansanee.j@cmu.ac.th
ประวัติโดยสังเขป
ผศ.ดร.วีณัน บัณฑิตย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(ข้าราชการ)
0-5394-4057 ต่อ 13
weenun.b@cmu.ac.th
ประวัติโดยสังเขป
ผศ.ดร.ศิวาพร ธรรมดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(ข้าราชการ)
0-5394-4040 ต่อ 104
sthumdee@gmail.com
ประวัติโดยสังเขป
ศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี
รองศาสตราจารย์
(ข้าราชการ)
0-5394-2473
soraya.r@cmu.ac.th
ประวัติโดยสังเขป
อ.จามจุรี โสตถิกุล
อาจารย์
(ข้าราชการ)
0-5394-2473
chamchuree.s@cmu.ac.th
ประวัติโดยสังเขป
พนักงานมหาวิทยาลัย
ผศ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(พนักงานมหาวิทยาลัย)
0-5394-4033 ต่อ 111, 44001
choochad.s@cmu.ac.th
ประวัติโดยสังเขป
รศ.ดร.ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย
รองศาสตราจารย์
(พนักงานมหาวิทยาลัย)
084-0409419
chanakan.p@cmu.ac.th
ประวัติโดยสังเขป
อ.เทวินทร์ แก้วเมืองมูล
อาจารย์
(พนักงานมหาวิทยาลัย)
053944621 ต่อ 234
tawin.k@cmu.ac.th
ประวัติโดยสังเขป
ผศ.ดร.แสงทิวา สุริยงค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(พนักงานมหาวิทยาลัย)
0-5394-4050
sangtiwa.s@cmu.ac.th
ประวัติโดยสังเขป
ผศ.ดร.ฉันทลักษณ์ ติยายน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(พนักงานมหาวิทยาลัย)
44035 ต่อ 103, 085-0365649
chantalak.t@cmu.ac.th
ประวัติโดยสังเขป
ผศ.ดร.จุฑามาส คุ้มชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(พนักงานมหาวิทยาลัย)
44040 ต่อ 109, 062-2629324
jutamas.k@cmu.ac.th
ประวัติโดยสังเขป
ศ.ดร.ดนัย บุณยเกียรติ
ศาสตราจารย์
(พนักงานมหาวิทยาลัย)
0-5394-4040-1
danai.b@cmu.ac.th
ประวัติโดยสังเขป
ผศ.ดร.ต่อนภา ผุสดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(พนักงานมหาวิทยาลัย)
tonapa.p@cmu.ac.th
ประวัติโดยสังเขป
 
ผศ.ดร.สรณะ สมโน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(พนักงานมหาวิทยาลัย)
sarana.s@cmu.ac.th
ประวัติโดยสังเขป
 
อ.ดร.ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ
อาจารย์
(พนักงานมหาวิทยาลัย)
053-9444035 ต่อ 106
fapailinc@gmail.com
ประวัติโดยสังเขป
อ.ดร.อภิรัฐ บัณฑิต
อาจารย์
(พนักงานมหาวิทยาลัย)
eak_agron@hotmail.com
ประวัติโดยสังเขป
 
อ.ดร.พงศกร ศุภกิจไพศาล
อาจารย์
(พนักงานมหาวิทยาลัย)
0910985665
pongsakorn.sup@cmu.ac.th
ประวัติโดยสังเขป
อ.ณัทธ์ชวัล เจริญเลิศธนกิจ
อาจารย์
(พนักงานมหาวิทยาลัย)
0947404929
nadchawan.c@gmail.com
ประวัติโดยสังเขป
อ.ดร.กนกวรรณ ปัญจะมา
อาจารย์
(พนักงานมหาวิทยาลัย)
ประวัติโดยสังเขป
 
 
อ.เอกชัย ใยพิมล
อาจารย์
(พนักงานมหาวิทยาลัย)
fdm_ekachai@hotmail.com
ประวัติโดยสังเขป
 
อ.ดร.นครินทร์ จี้อาทิตย์
อาจารย์
(พนักงานมหาวิทยาลัย)
ประวัติโดยสังเขป
 
 
อ.ดร.ยุพา จอมแก้ว
อาจารย์
(พนักงานมหาวิทยาลัย)
150526
ประวัติโดยสังเขป
 

บุคลากร
ข้าราชการ (สายสนับสนุน)
ดร.ปณิตา บุญสิทธิ์
นักวิชาการเกษตร
(ข้าราชการ)
0-5394-4622
panita@chiangmai.ac.th
ประวัติโดยสังเขป
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน)
นายสุริยา ตาเที่ยง
นักวิทยาศาสตร์
(พนักงานมหาวิทยาลัย)
053-944042
suriya.t@chiangmai.ac.th
ประวัติโดยสังเขป
นางสาวนันท์ชพร อุดมศรี
นักวิทยาศาสตร์
(พนักงานมหาวิทยาลัย)
053-944035 ต่อ 109
nanchaphorn.u@cmu.ac.th
ประวัติโดยสังเขป
นางกนิษฐา เอื้องสวัสดิ์
นักวิทยาศาสตร์
(พนักงานมหาวิทยาลัย)
053-944034 ต่อ 106
kanita.u@cmu.ac.th
ประวัติโดยสังเขป
นางสาวจีราภรณ์ วีรดิษฐกิจ
นักวิทยาศาสตร์
(พนักงานมหาวิทยาลัย)
084-6160764
ประวัติโดยสังเขป
 
นายสุวิทย์ ขวัญใจยอดคีรี
พนักงานบริการทั่วไป
(พนักงานมหาวิทยาลัย)
Suwit.kh@cmu.ac.th
ประวัติโดยสังเขป
 
นายธนาฤทธิ์ ทิพจร
พนักงานบริการทั่วไป
(พนักงานมหาวิทยาลัย)
thanrit.t@cmu.ac.th
ประวัติโดยสังเขป
 
นายอำนวยชัย ตุ้ยแก้ว
พนักงานบริการทั่วไป
(พนักงานมหาวิทยาลัย)
086-4397131
amnauychai.t@cmu.ac.th
ประวัติโดยสังเขป
นางสาวนนท์นภัสร์ เหล็กแก้วจำรัส
พนักงานปฏิบัติงาน
(พนักงานมหาวิทยาลัย)
0-5394-4040 ต่อ 106
jutaporn.tikk@gmail.com
ประวัติโดยสังเขป
นายอาทิตย์ กันจินะ
พนักงานปฏิบัติงาน
(พนักงานมหาวิทยาลัย)
0-5394-4642
Arthit.kanjina123@gmail.com
ประวัติโดยสังเขป
นางสาวกวิพร จินะจันตา
นักวิทยาศาสตร์เกษตร
(พนักงานมหาวิทยาลัย)
44035 ต่อ 110
gift_kavipron@hotmail.com
ประวัติโดยสังเขป
นายกมล ทิพโชติ
นักวิทยาศาสตร์เกษตร
(พนักงานมหาวิทยาลัย)
092-3315353
ประวัติโดยสังเขป
 
นางสาวชลธิชา ใจมาแก้ว
นักวิทยาศาสตร์เกษตร
(พนักงานมหาวิทยาลัย)
ประวัติโดยสังเขป
 
 
นางสาวอรศิลิน คำหมื่น
นักวิทยาศาสตร์เกษตร
(พนักงานมหาวิทยาลัย)
ประวัติโดยสังเขป
 
 
ลูกจ้างประจำ (สายสนับสนุน)
นางศุทธินี เตชะ
พนักงานพัสดุ
(ลูกจ้างประจำ)
44040 ต่อ 119
ประวัติโดยสังเขป
 
นางรำพรรณ พิชัยเงาะ
พนักงานธุรการ
(ลูกจ้างประจำ)
053944045
inkagro@hotmail.com
ประวัติโดยสังเขป
นายเฉลิมชัย จำปาอิน
พนักงานขับรถงานเกษตรและก่อสร้าง
(ลูกจ้างประจำ)
086-9217143
Chaloemchai.c@cmu.ac.th
ประวัติโดยสังเขป
นางลินจง ตุ้ยแสน
พนักงานห้องปฏิบัติการ
(ลูกจ้างประจำ)
44040 ต่อ 109
linjong.t@cmu.ac.th
ประวัติโดยสังเขป
นายอดุลย์ ใจอินผล
พนักงานห้องปฏิบัติการ
(ลูกจ้างประจำ)
Adul_seed@hotmail.co.th
ประวัติโดยสังเขป
 
นายถวัลย์ คำตุ้ย
พนักงานห้องปฏิบัติการ
(ลูกจ้างประจำ)
Thawan.k@cmu.ac.th
ประวัติโดยสังเขป
 
นางสาวปิยะนุช ยอดเพชร
พนักงานห้องปฏิบัติการ
(ลูกจ้างประจำ)
053944042
piyanuch.y@cmu.ac.th
ประวัติโดยสังเขป
นายอาวุธ ขัดป่า
พนักงานเกษตรพื้นฐาน
(ลูกจ้างประจำ)
089-2640026
Arvut.k@cmu.ac.th
ประวัติโดยสังเขป
นายกมล วุฒิแขม
พนักงานเกษตรพื้นฐาน
(ลูกจ้างประจำ)
053-428831
Kamol.w@cmu.ac.th
ประวัติโดยสังเขป
นายทองดี วิโรจน์
พนักงานเกษตรพื้นฐาน
(ลูกจ้างประจำ)
Thongdee.w@cmu.ac.th
ประวัติโดยสังเขป
 
นายนิกร วงศ์แสนสุข
พนักงานเกษตรพื้นฐาน
(ลูกจ้างประจำ)
Nikon.w@cmu.ac.th
ประวัติโดยสังเขป
 
นายบุญสม บัวเหลือง
พนักงานเกษตรพื้นฐาน
(ลูกจ้างประจำ)
087-1789421
Bunsom.b@cmu.ac.th
ประวัติโดยสังเขป
นายประยง บุญโช
พนักงานเกษตรพื้นฐาน
(ลูกจ้างประจำ)
Prayong.b@cmu.ac.th
ประวัติโดยสังเขป
 
นายปัน วรรณชัยสม
พนักงานเกษตรพื้นฐาน
(ลูกจ้างประจำ)
Pun.w@cmu.ac.th
ประวัติโดยสังเขป
 
นางสุภัค วรรณชัยสน
พนักงานสถานที่
(ลูกจ้างประจำ)
053-944034
supuk.w@cmu.ac.th
ประวัติโดยสังเขป
พนักงานส่วนงาน (สายสนับสนุน)
นางสาวสังเวียน วัดนางรอง
พนักงานปฏิบัติงาน
(พนักงานส่วนงาน)
44035 ต่อ 0
sangwian.w@cmu.ac.th
ประวัติโดยสังเขป