หัวหน้าศูนย์
ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม
รักษาการ หัวหน้าศูนย์
ประวัติโดยสังเขป

บุคลากร
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน)
นายสุพรรณ สอาดล้วน
พนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)
(พนักงานมหาวิทยาลัย)
053-948401
Suphan.s@cmu.ac.th
ประวัติโดยสังเขป
นายอุเทน ก้อนเขื่อน
พนักงานบริการทั่วไป
(พนักงานมหาวิทยาลัย)
053-948401
authen.k@cmu.ac.th
ประวัติโดยสังเขป
นายไพศาล ระวังใน
พนักงานบริการทั่วไป
(พนักงานมหาวิทยาลัย)
053-948401
phaisan.r@cmu.ac.th
ประวัติโดยสังเขป
นายวีระชัย ใจกว้าง
พนักงานบริการทั่วไป
(พนักงานมหาวิทยาลัย)
053-948401
weerachai.j@cmu.ac.th
ประวัติโดยสังเขป
นายวัชระ อินเป็ง
พนักงานบริการทั่วไป
(พนักงานมหาวิทยาลัย)
053-948401
watchara.a@cmu.ac.th
ประวัติโดยสังเขป
นายธวัชชัย อุทาจันทร์
พนักงานช่าง
(พนักงานมหาวิทยาลัย)
053-948401
tawatchai.u@cmu.ac.th
ประวัติโดยสังเขป
นางสังวาลย์ เกตุสุวรรณ์
พนักงานปฏิบัติงาน
(พนักงานมหาวิทยาลัย)
053-948401-2
ประวัติโดยสังเขป
 
นางพัชรินทร์ ปลุกเสก
นักวิทยาศาสตร์เกษตร
(พนักงานมหาวิทยาลัย)
053948401
aon_ann2009@hotmail.com
ประวัติโดยสังเขป
นายชินวร พิริยพงศ์พิทักษ์
นักวิทยาศาสตร์เกษตร
(พนักงานมหาวิทยาลัย)
053-948401
Chinnawon.p@cmu.ac.th
ประวัติโดยสังเขป
ว่าที่ร้อยตรีกฤษฏิ์ ใจปัญญา
นักวิทยาศาสตร์เกษตร
(พนักงานมหาวิทยาลัย)
081-7831594
Krite.j@cmu.ac.th
ประวัติโดยสังเขป
นางสาวบุณรดา ไชยกันทา
นักวิทยาศาสตร์เกษตร
(พนักงานมหาวิทยาลัย)
aeawoas@hotmail.com
ประวัติโดยสังเขป
 
นายสมศักดิ์ จีรัตน์
นักวิทยาศาสตร์เกษตร
(พนักงานมหาวิทยาลัย)
053-948401
somsak.j@cmu.ac.th
ประวัติโดยสังเขป
ลูกจ้างประจำ (สายสนับสนุน)
นายจรัล นพคุณ
พนักงานรักษาความปลอดภัย
(ลูกจ้างประจำ)
053-948401
charan.n@cmu.ac.th
ประวัติโดยสังเขป
นายณรงค์ วรรณชัยสน
คนสวน
(ลูกจ้างประจำ)
053-948401
narong.wa@cmu.ac.th
ประวัติโดยสังเขป
พนักงานส่วนงาน (สายสนับสนุน)
นายนิรันดร์ สุต๋า
พนักงานบริการทั่วไป
(พนักงานส่วนงาน)
053-948401
niran.s@cmu.ac.th
ประวัติโดยสังเขป
นายประเทือง ขิปนัน
พนักงานบริการทั่วไป
(พนักงานส่วนงาน)
053-948401
prathuang.k@cmu.ac.th
ประวัติโดยสังเขป
นายณัฐพล แสนศิริ
พนักงานบริการทั่วไป
(พนักงานส่วนงาน)
053-948401
natapol.s@cmu.ac.th
ประวัติโดยสังเขป
นางนันทรัตน์ ก้อนใจ
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
(พนักงานส่วนงาน)
053-948402
ploypingping@gmail.com
ประวัติโดยสังเขป
นางสาวนาตยา ใจปัญญา
พนักงานปฏิบัติงาน
(พนักงานส่วนงาน)
053-948401,080-0349167
gam2630@gmail.com
ประวัติโดยสังเขป
พนักงานส่วนงาน (สายบริการ)
นายณัฐพล แสนศิริ
พนักงานบริการทั่วไป
(พนักงานส่วนงาน)
ประวัติโดยสังเขป