หลักสูตร ปริญญาโท (Master Degree Program)

หลักสูตรคณะเกษตรศาสตร์ ระดับปริญญาโท

คณะเกษตรศาสตร์ มีหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาโท หลักสูตรปกติ 9 หลักสูตร หลักสูตรนานาชาติ 1 หลักสูตร และ หลักสูตรสาขาวิชาร่วม 1 หลักสูตร รวมทั้งสิ้น 11 หลักสูตร ได้แก่

หลักสูตรที่เปิดสอน


หลักสูตรนานาชาติ


หลักสูตรสาขาวิชาร่วม

  • หลักสูตรสาขาวิชาร่วม 1 หลักสูตร ได้แก่ เทคโนโลยีชีวภาพ (ภายใต้บัณฑิตวิทยาลัย) (เกษตรศาสตร์, เภสัชศาสตร์, อุตสาหกรรมเกษตร)

ดูรายละเอียดหลักสูตรที่เปิดสอนได้ที่ http://mis.cmu.ac.th/tqf/coursepublic.aspx

 

 ภาควิชา / สาขาวิชาที่เปิดสอน

ปัจจุบัน คณะเกษตรศาสตร์ มีภาควิชา/สาขาวิชาทีเ่ปิดการเรียนการสอน และหลักสูตรสาขาวิชาร่วม ภายใต้คณะเกษตรศาสคร์ และภายใต้บัณฑิตวิทยาลัย ทั้งหมด ดังนี้

ผู้สนใจเข้าศึกษา

การรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ปริญญาโท และปริญญาเอก
ดูรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่ http://www.grad.cmu.ac.th/

แนวทางประกอบอาชีพ

ผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะเกษตรศาสตร์ สามารถประกอบอาชีพได้ดังนี้

  1. รับราชการ เช่น เป็นนักวิชาการหรือนักวิจัย ประจำสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช สำนักควบคุมพืชและวัสดุทางเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักวิชาการป่าไม้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมควบคุมโรค กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมปศุสัตว์ หรือเป็นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัย วิทยาลัยเกษตรกรรม และสถาบันการศึกษาทางการเกษตร เป็นต้น
     
  2. งานเอกชน เช่น เป็นนักวิชาการ นักวิจัย หรือพนักงานประจำบริษัทเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิการเกษตร ธุรกิจสารเคมี ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ บริษัทส่งออกพืชผลเกษตร บริษัทผลิตเมล็ดพันธุ์พืช บริษัทผลิตและจำหน่ายปุ๋ย บริษัทอาหารสัตว์ต่าง ๆ เป็นต้น
     
  3. ประกอบอาชีพส่วนตัว เช่น การเพาะเลี้ยงแมลงที่ใช้บริโภค และแมลงอาหารสัตว์ การดำเนินธุรกิจบริษัทจำหน่ายสารเคมีเพื่อการเกษตร หรือจัดตั้งบริษัทเพื่อให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำรวมทั้งให้บริการในการกำจัดแมลงศัตรูพืช และแมลงศัตรูในอาคารบ้านเรือน การทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์ การผลิตปุ๋ยชีวภาพ การดำเนินธุรกิจการส่งออกทางด้านเกษตร เป็นต้น

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในมหาวิทยาลัย

งานกีฬา 
เป็นการให้บริการแก่นักศึกษา และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีอาคารพละศึกษาส่วนกลางให้สามารถใช้บริการในกีฬาหลากหลายประเภท ได้แก่ บาสเกตบอล วอลเล่ย์บอล แบดมินตัน ปิงปอง เทควันโด้ ห้องฟิตเนส และอื่นๆอีกมากมาย รวมถึงสระว่ายน้ำรุจิรวงศ์ สนามเทนนิส สนามกรีฑากลาง และสนามรักบี้หน้ามช. สามารถไปใช้บริการได้ทุกวัน มหาวิทยาลัยได้สนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรได้ออกกำลังกาย เพื่อให้มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง

Internet&computer

CMU E-Mail Account
นักศึกษาจะได้รับ Username และ Password ที่สามารถนำมาใช้ในการลงทะเบียนเรียนในทุกภาคการศึกษา ตรวจสอบผลการเรียน และการเรียนออนไลน์ (Knowledge Creator : KC) และใช้บริการอื่นๆๆได้ฟรี ภายในมหาวิทยาลัย

Jumbo Plus
บริการเครือข่ายไร้สาย Jumbo-Net จำนวนมากกว่า 1000 จุด ที่นักศึกษาสามารถใช้บริการได้ในพื้นที่ที่มีสัญลักษณ์ Jumbo Plus  เช่น สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องสมุดกลาง ห้องสมุดคณะ และศูนย์ไอทีของทุกคณะ หอพักทั่วมหาวิทยาลัย 

Computer and Internet Service 
จัดบริการคอมพิวเตอร์พร้อมอินเทอร์เน็ตทั่วทุกคณะ จำนวน 1,000 เครื่อง สามารถ Log in โดยใช้ Username และ Password ของนักศึกษา เพื่อใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Jumbo Plus)  หรือใช้บริการอินเตอร์เน็ตภายในคณะเกษตร (Agri Net)
จัดตั้ง ITSC CORNER โดยให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 80 เครื่อง ในพื้นที่เดียวกันอย่างครบวงจร บริเวณหน้าสำนักหอสมุด ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาได้ใช้บริการเกี่ยวกับการสืบค้น ค้นคว้าสารสนเทศและสามารถใช้เป็นแหล่งนัดพบของนักศึกษาเพื่อทำกิจกรรมการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนความรู้กันได้เป็นอย่างดี 

e-Learning 
บริการการเรียนการสอนออนไลน์ Knowledge Creator : KC ซึ่งเป็นระบบจัดการการเรียนรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (e-Learning) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้พัฒนามาถึง KC – Moodle Version 5 ผ่านทาง https://elearning.cmu.ac.th/

ศูนย์นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ (Learning Innovation Center : LIC)
ศูนย์ให้คำปรึกษาและบริการเกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอน โดยการนำICT เข้ามาจัดการการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมทางการศึกษาทั้ง Hardware และ Software

งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและฝึกอบรม
ให้บริการนักศึกษาและบุคลากรเกี่ยวกับ การขอใช้ e-mail ให้คำปรึกษาด้านการใช้คอมพิวเตอร์ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในมหาวิทยาลัย พร้อมทั้ง เปิดหลักสูตร ฝึกอบรมด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลาย อาทิเช่น คอมพิวเตอร์พื้นฐานทั่วไป หลักสูตรเกี่ยวกับกราฟิก ภาพเคลื่อนไหวและสื่อสิ่งพิมพ์ หลักสูตรการสร้างเว็บไซต์และโปรแกรมมิ่ง หลักสูตรการเขียนโปรแกรม หลักสูตรการจัดการบริหารระบบ หลักสูตรสำหรับเด็ก(ช่วงปิดเทอม) เป็นต้น ด้วยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและอุปกรณ์ที่ทันสมัย 

ห้องสมุด

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นศูนย์บริการทรัพยากรการเรียนรู้ระดับแนวหน้า เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ ที่มุ่งเน้นการวิจัย ตลอดจนมีการบริหารจัดการที่ดี เพื่อเป็นห้องสมุดที่มีชีวิต และดำเนินตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ร้านค้า
สหกรณ์ออมทรัพย์ ตั้งอยู่ ณ อาคารโดมหอสมุดเดิมคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นร้านค้าที่ดำเนินธุรกิจจำหน่าย สินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้า อุปกรณ์เครื่องเขียน เพื่อบริการสมาชิกนักศึกษา บุลากรมช. และประชาชนทั่วไป ได้สามารถซื้อของได้สะดวกไม่ต้องเดินทางไกล
ร้านค้าบริเวณ หน้ามช. จำหน่ายสินค้าทั่วไป แฟชั่นเสื้อผ้าทันสมัยมากมาย จนกลายเป็นแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของเมืองเชียงใหม่เลยทีเดียว นอกจากนั้นยังมีร้านอาหารอร่อยเปิดใหม่อีกมากมายเรียงรายไว้ให้เลือกรับประทานได้ตามใจชอบ นักศึกษาสามารถออกมาเดินเล่นยามเย็น พร้อมกับเป็นที่นัดพบของกลุ่มเพื่อนฝูงได้ อยุ่บริเวณหน้ามช. ไม่ไกลเดินทางได้สะดวกสบาย
ฝายหิน เป็นตลาดตั้งอยู่บริเวณหมู่บ้านร่มสัก ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นแหล่งที่จำหน่ายอาหารมากมายให้เลือกทานได้เต็มที่ ได้แก่อาหารตามสั่ง ผลไม้สด สลัด น้ำปั่น ฯลฯ นักศึกษา และบุคลากรส่วนใหญ่จะมารับประทานอาหารเย็น หรือซื้อกลับบ้านก็ได้ มีการจัดที่นั่งไว้รับประทานไว้อย่างสะอาดและเป็นสัดส่วน

หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มช. 

เป็นสถาบันทางศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัย ให้บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม เพื่อให้ศิลปะวัฒนธรรมของสังคมไทยมีวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่อง เป็นพลังการเรียนรู้ทางเลือกของประชาชน ผ่านกิจกรรมทางสุนทรียศาสตร์


ศูนย์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เป็นคลินิกพิเศษ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการแก่นักศึกษา และบุคลากร ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้บริการจึงจัดตั้งให้อยู่บริเวณ หอพักหญิง 1 นักศึกษาจึงไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงโรงพยาบาลมหาราช 

ขนส่งมวลชน มช.            ขสมช.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์หลัก คือ ให้บริการนักศึกษาที่อยู่หอพักในมหาวิทยาลัย สามารถช่วยลดการใช้ยานยนต์ส่วนตัวลง และเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยและสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการลดปัญหารถติดและที่จอดรถไม่เพียงพอ ลดมลพิษในอากาศ และยังเป็นการประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง ที่นับวันจะหมดไปจากโลกของเรา 

            การให้บริการด้วยรถไฟฟ้าสีม่วง (ขส.มช.) ภายในมหาวิทยาลัยฝั่งสวนสัตว์ จะมีรถไฟฟ้าให้บริการ จำนวน 55 คัน (สำรอง 5 คัน) โดยจะให้บริการพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฝั่งสวนดอกและฝั่งแม่เหียะ ให้บริการประมาณ 6,600 กิโลเมตร/วัน ให้บริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด ตั้งแต่เวลา 06.00 - 22.00 น. วันธรรมดา 2,208 เที่ยว/วัน และวันหยุด 720 เที่ยว/วัน โดยจะให้บริการ 5 เส้นทางวิ่ง 

การให้บริการรถไฟฟ้า ขส.มช. ในวันปกติ มีรถไฟฟ้าให้บริการ จำนวน 5 สาย ดังนี้
      ได้แก่ สายที่ 1 สีเขียว 336 เที่ยว จำนวน 16 คัน ระยะทาง 6.1 กิโลเมตร
สายที่ 2 สีส้ม 240 เที่ยว จำนวน 8 คัน ระยะทาง 3 กิโลเมตร
สายที่ 3 สีแดง 240 เที่ยว จำนวน 8 คัน ระยะทาง 4.8 กิโลเมตร
สายที่ 4 สีฟ้า 240 เที่ยว จำนวน 8 คัน ระยะทาง 4.7 กิโลเมตร
สายที่ 5 สีม่วง 336 เที่ยว จำนวน 15 คัน ระยะทาง 4.8 กิโลเมตร

การให้บริการรถไฟฟ้า ขส.มช. ในวันหยุด มีรถไฟฟ้าให้บริการ จำนวน 5 สาย ดังนี้
      ได้แก่ สายที่ 1 สีเขียว 144 เที่ยว จำนวน 8 คัน ระยะทาง 6.1 กิโลเมตร
สายที่ 2 สีส้ม 144 เที่ยว จำนวน 4 คัน ระยะทาง 3 กิโลเมตร
สายที่ 3 สีแดง 144 เที่ยว จำนวน 4 คัน ระยะทาง 4.8 กิโลเมตร
สายที่ 4 สีฟ้า 144 เที่ยว จำนวน 4 คัน ระยะทาง 4.7 กิโลเมตร
สายที่ 5 สีม่วง 144 เที่ยว จำนวน 7 คัน ระยะทาง 4.8 กิโลเมตร

เส้นทางการให้บริการรถไฟฟ้า มีจำนวน 5 สาย 

• สายที่ 1 สายสีเขียว 
เริ่มที่ประตูหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตรงข้ามธนาคารออมสิน ผ่านป้ายสำนักงานมหาวิทยาลัย เลี้ยวขวาวนเวียนผ่านสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านป้ายสำนักงานหอสมุด ผ่านอาคารเรียนรวม ผ่านสนามวอลเลย์บอลหน้าหอพักหญิง 2 ผ่านป้ายสนามบาสเกตบอล ผ่านป้ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านป้ายหน้าหอพักชาย4 ผ่านป้ายข้างสนามรักบี้ฟุตบอล

•สายที่ 2 สายสีส้ม 
เริ่มที่หอพักหญิง 40 ปี ผ่านป้ายหอพักหญิง 2 ผ่านป้ายหอพักหญิง 3 ผ่านป้ายศูนย์การเรียนรู้ ผ่านป้ายตลาดฝายหิน ผ่ายป้ายลานจอดรถหอพักชาย 4 ผ่านสระว่ายน้ำรุจิรวงค์ ผ่านวิทยาลัยนานชาติ

สายที่ 3 สายสีแดง
เริ่มที่หอพักหญิง 3 ผ่านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านคณะสังคมศาสตร์ ผ่านอาคารเรียนรวมคณะสังคมศาสตร์ ผ่านอ่างแก้ว ผ่านคณะมนุษยศาสตร์ ผ่านสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านคณะรัฐศาสตร์ ผ่านอาคารกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่(อมช)

สายที่ 4 สายสีฟ้า
เริ่มที่หอพักหญิง 3 ผ่านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านคณะสังคมศาสตร์ ผ่านคณะนิติศาสตร์ ผ่านคณะสื่อสารมวลชน ผ่านคณะเศรษฐศาสตร์ ผ่านคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผ่านลานจอดรถหอพักชาย4 ผ่านหอพักชาย4

สายที่ 5 สายสีม่วง
เริ่มที่หอพักหญิง 2 ผ่านสนามวอลเลย์บอลหน้าหอพักหญิง2 ผ่านสนามบาสเกตบอล ผ่านสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์ ผ่านประตูเกษตรศาสตร์ ผ่านบัณฑิตวิทยาลัย ผ่านสนามกีฬากลาง ผ่านหอกำกับในหอพักสีชมพู ผ่านร้านสะดวกซื้อ 7-11 ผ่านอาคารปฏิบัติการกลางคณะวิทยาศาสตร์

ดูระบบขนส่งมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ขส.มช.) เพิ่มเติม http://transit.cmu.ac.th/index.php: 3531 ครั้ง
หลักสูตรที่เปิดสอน
การรับเข้า
ภาควิชา/สาขาวิชา
WEBSITE RELATED

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง