ประชุมติดตามความก้าวหน้า DATAHUB

งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษาได้มีการพัฒนาระบบงานตามกลยุทธ์ Smart team to Smart officer คือ ระบบ Data HUB เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นศูนย์กลางข้อมูลสำหรับการบริหารจัดการองค์กรนั้น งานนโยบายและแผนฯจึงมีการประชุมติดตามความก้าวหน้าระบบฯ กับหน่วยงานดังนี้ งานบริหารทั่วไป งานการเงิน การคลังและพัสดุ งานบริหารงานวิจัยฯ ศูนย์บริการวิชาการฯ งานบริการการศึกษาฯ หน่วยสารสนเทศ หน่วยประชาสัมพันธ์
หน่วยกายภาพ และหน่วยวิเทศ 
เพื่อที่จะสามารถนำข้อมูลไปปรับปรุงระบบฯ และใช้เป็นฐานข้อมูลร่วมกัน และพัฒนาเป็นระบบ Data HUB ต่อไป เอกสารประกอบ :

Photo : 13 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การประชุม
วันที่เผยแพร่ : 9 มี.ค. 2563
เผยแพร่โดย : นางสาววิราวรรณ ใจเงิน | หน่วยงานที่จัด : งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
เปิดอ่าน : 123 ครั้ง