สาขาพืชสวนจัดอบรมภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

  สาขาวิชาพืชสวนได้จัดโครงการอบรม เรื่อง หลักการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ในวันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. โดยมี อ.ดร.พงศกร ศุภกิจไพศาล ในการจัดครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความรู้ในการเขียนภาษาอังกฤษให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ วิธีการแก้ไขบทความให้มีความถูกต้องตามหลักวิชาการ และการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการเขียนบทความทางวิชาการ นักศึกษาสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการนำเสนอผลงานทางวิชาการได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นำไปสู่การนำเสนอผลงานวิชาการมีคุณภาพและถูกต้องตามหลักวิชาทางวิชาการ ต่อไปเอกสารประกอบ :

Photo : 14 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : พัฒนานักศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 3 เม.ย. 2562
เผยแพร่โดย : นางสาวปิยะนุช ยอดเพชร | หน่วยงานที่จัด : ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
เปิดอ่าน : 241 ครั้ง