หน่วยสารสนเทศ สำนักงานคณะเกษตรศาสตร์ จัดการประชุมติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 หน่วยสารสนเทศ สำนักงานคณะเกษตรศาสตร์ จัดการประชุมติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3 ซึ่งเป็นการติดตามความก้าวหน้าตามแผนปฏิทินการพัฒนาระบบสารสนเทศ ประจำปี 2561 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม รองคณบดีฝ่ายบริหาร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  นางสาววิไลพร ธรรมตา เลขานุการคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยหัวหน้างานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา รักษาการหัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ หัวหน้างานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพนักศึกษา และบุคลากรจากสำนักงานคณะเกษตรศาสตร์ เพื่อติดตามการพัฒนาระบบให้มีความต่อเนื่อง สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ เพื่อนำไปใช้งานจริงในลำดับต่อไป ณ ห้องประชุมพงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ สำนักงานคณะฯ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 เอกสารประกอบ :

Photo : 9 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 30 พ.ค. 2561
เผยแพร่โดย : นายศักดิ์ชัย พิรักษ์ | หน่วยงานที่จัด : งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
เปิดอ่าน : 851 ครั้ง