Vision
Go for SMART AGRICULTURE
การมุ่งไปสู่การเกษตร ที่มีการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในระบบการผลิตที่มีมาตรฐาน
ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างมูลค่าเพิ่ม
ค่านิยม
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
รับผิดชอบต่อสังคม
วัฒนธรรมองค์กร
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สามัคคี มีคุณธรรม

Upcomming Events from Education service and student development

แจ้งรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 610) ที่ได้รับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 12 พ.ย. 2561 | : 9
งานตลาดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่23 และ CMU open House ครั้งที่ 5 6 พ.ย. 2561 | : 50
ประกาศรายชื่อศึกษาทุกชั้นปี ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับทุนการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 6 พ.ย. 2561 | : 15
ประกาศ มช. เกี่ยวกับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 53 19 ต.ค. 2561 | : 54
แบบสำรวจสอบไล่ ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 / 2561 18 ต.ค. 2561 | : 45
เข้าร่วมโครงการรับสมัครแลกเปลี่ยนระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับ 1 ภาคเรียนการศึกษา 10 ต.ค. 2561 | : 78
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การยื่นเอกสารผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2561 5 ต.ค. 2561 | : 111
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการคุมสอบกลางภาคการศึกษา กระบวนวิชาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 26 ก.ย. 2561 | : 64
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการคุมสอบกลางภาคการศึกษา กระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 26 ก.ย. 2561 | : 50
ประกาศผลการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ค่ายวิทยาศาสตร์ Smart Aggie Camp 2018 “เกษตรก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี” 25 ก.ย. 2561 | : 221
ประกาศการรับสมัครขอรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี (รหัส 6108 ลงไป) ประจำปีการศึกษา 2561 20 ก.ย. 2561 | : 1533
ประกาศรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 11 ก.ย. 2561 | : 104
ประกาศรายชื่อนักศึกษาทุกชั้นปี (รหัส 6008ลงไป) ที่ได้รับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 10 ก.ย. 2561 | : 794
ประกาศรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 6108...) ที่มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์เพื่อรับทุนการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 6 ก.ย. 2561 | : 56
ตารางปฏิทินการรับสมัครและคุณสมบัติเงื่อนไขการรับเข้าปริญญาตรีTCAS62 30 ส.ค. 2561 | : 1208
รับสมัครนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษพื้นฐานนักศึกษาปริญญาตรี 27 ส.ค. 2561 | : 84
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด