Vision
Go for SMART AGRICULTURE
การมุ่งไปสู่การเกษตร ที่มีการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในระบบการผลิตที่มีมาตรฐาน
ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างมูลค่าเพิ่ม
ค่านิยม
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
รับผิดชอบต่อสังคม
วัฒนธรรมองค์กร
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สามัคคี มีคุณธรรม

กิจกรรมงานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

Upcomming Events From Main Faculty

 • Jun
  02

  2-5 มิถุนายน 2561 ค่ายผู้นำ 4 จอบ อาสาพัฒนาครั้งที่ 16

  06.00 - 22.00 น.

  ณ คณะเกษตรศาสตร์ และศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  http://www.agri.cmu.ac.th/4jobcamps
 • Jun
  04

  การสัมมนาผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2561

  08.30 - 16.30 น. http://www.agri.cmu.ac.th/2017/meetings/Register/65/1
 • Jun
  11

  ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการสื่อสารองค์กร ครั้งที่ 2/2561

  13.30 - 16.00 น. http://www.agri.cmu.ac.th/2017/meetings/Register/66/1
 • Jun
  12

  การบรรยายพิเศษ เรื่อง "การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อสร้างงานวิจัยในระดับสากล"

  08.30 - 12.00 น. http://www.agri.cmu.ac.th/2017/webs/info_detail/1490
ขั้นตอนการติดตั้ง CMU VPN และส่งเกรดออนไลน์ 17 พ.ค. 2561 | : 15
ขอความร่วมมืออาจารย์ผู้สอนทุกท่านกรอกมคอ.3-6 ในภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2560 10 พ.ค. 2561 | : 52
ขอเชิญอาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ทุกท่านเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen และโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 2 พ.ค. 2561 | : 19
ขอให้นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มช.ทุกชั้นปี ประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 2/2560 1 พ.ค. 2561 | : 124
ขอให้นักศึกษาเข้าระบบประเมินความพึงพอใจและความเห็นที่มีต่อหลักสูตร สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 57) ประจำปีการศึกษา 2560 นักศึกษารหัส (57081......) 30 เม.ย. 2561 | : 400
ขอความร่วมมืออาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชาจัดทำ มคอ.3 - 6 ประจำปีการศึกษา 2560 30 เม.ย. 2561 | : 17
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเข้าสังกัดสาขาวิชาเอก ประจำปีการศึกษา 2560 27 เม.ย. 2561 | : 349
ขอความร่วมมือผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ร่วมกันแสดงความคิดเห็นกับการเลื่อนเปิดเทอมเป็นกลางเดือนมิถุนายนแทนการเปิดเทอมในปัจจุบัน 24 เม.ย. 2561 | : 86
เรียนเชิญคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเขียนผลการดำเนินการของหลักสูตร หรือ มคอ.7 (ระดับบัณฑิตศึกษา) 19 เม.ย. 2561 | : 38
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการคุมสอบไล่ 2/2560  13 เม.ย. 2561 | : 372
ประกาศผลการคัดเลือกเข้าค่ายวิทยาศาสตร์เกษตร SMART AGGIE CAMP 2018  11 เม.ย. 2561 | : 188
ประกาศรายชื่อนักศึกษาทุกชั้นปี (รหัส ๖๐๐๘...ลงไป) ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อขอรับทุนการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 3 เม.ย. 2561 | : 23
ขอเชิญอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวัดและการประเมินผลตามกรอบมาตรฐาน TQF (รุ่นที่่ 1 - รุ่นที่ 4) 21 มี.ค. 2561 | : 83
รับสมัครนักเรียนที่สนใจเข้าค่ายวิทยาศาสตร์เกษตร SMART AGGIE CAMP 2018 15 มี.ค. 2561 | : 1214
สัปดาห์แนะนำสาขาวิชาเอก ปีการศึกษา 2560 6 มี.ค. 2561 | : 375
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาเตรียมความพร้อมเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 2 มี.ค. 2561 | : 127
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด