Vision
Go for SMART AGRICULTURE
การมุ่งไปสู่การเกษตร ที่มีการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในระบบการผลิตที่มีมาตรฐาน
ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างมูลค่าเพิ่ม
ค่านิยม
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
รับผิดชอบต่อสังคม
วัฒนธรรมองค์กร
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สามัคคี มีคุณธรรม

กิจกรรมงานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

Upcomming Events From Main Faculty

ประกาศรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 610...) รับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่และทุนการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 10 ก.ค. 2561 | : 15
กำหนดการศึกษาดูงานวิจัยฯและแผนผังการจัดนิทรรศการ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ กลุ่มภาคเหนือตอนบน 6 ก.ค. 2561 | : 23
แผ่นพับประชาสัมพันธ์แนะนำคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 6 ก.ค. 2561 | : 29
การรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าพักในหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 15 มิ.ย. 2561 | : 37
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2561 รอบที่ 2 15 มิ.ย. 2561 | : 35
กำหนดการรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 13 มิ.ย. 2561 | : 205
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มจัดทำตารางสอบไล่ระดับปริญญาตรี/บัณฑิตศึกษา ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 12 มิ.ย. 2561 | : 60
ขั้นตอนการติดตั้ง CMU VPN และส่งเกรดออนไลน์ 17 พ.ค. 2561 | : 38
ขอความร่วมมืออาจารย์ผู้สอนทุกท่านกรอกมคอ.3-6 ในภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2560 10 พ.ค. 2561 | : 107
ขอเชิญอาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ทุกท่านเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen และโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 2 พ.ค. 2561 | : 57
ขอให้นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มช.ทุกชั้นปี ประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 2/2560 1 พ.ค. 2561 | : 168
ขอให้นักศึกษาเข้าระบบประเมินความพึงพอใจและความเห็นที่มีต่อหลักสูตร สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 57) ประจำปีการศึกษา 2560 นักศึกษารหัส (57081......) 30 เม.ย. 2561 | : 504
ขอความร่วมมืออาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชาจัดทำ มคอ.3 - 6 ประจำปีการศึกษา 2560 30 เม.ย. 2561 | : 36
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเข้าสังกัดสาขาวิชาเอก ประจำปีการศึกษา 2560 27 เม.ย. 2561 | : 380
ขอความร่วมมือผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ร่วมกันแสดงความคิดเห็นกับการเลื่อนเปิดเทอมเป็นกลางเดือนมิถุนายนแทนการเปิดเทอมในปัจจุบัน 24 เม.ย. 2561 | : 106
เรียนเชิญคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเขียนผลการดำเนินการของหลักสูตร หรือ มคอ.7 (ระดับบัณฑิตศึกษา) 19 เม.ย. 2561 | : 61
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด