Vision
Go for SMART AGRICULTURE
การมุ่งไปสู่การเกษตร ที่มีการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในระบบการผลิตที่มีมาตรฐาน
ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างมูลค่าเพิ่ม
ค่านิยม
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
รับผิดชอบต่อสังคม
วัฒนธรรมองค์กร
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สามัคคี มีคุณธรรม

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 53

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เกี่ยวกับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 53

สำหรับบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
1. ให้บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 53 กรอกแบบสำรวจภาวะการมีงานทำทุกคน

2.【 เปิดลงทะเบียนยืนยันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 】
ลงทะเบียนได้ที่ : https://www1.reg.cmu.ac.th/reg-diploma/
>> โดยบัณฑิตที่เลือกเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ให้พิมพ์เอกสารรายงานตัวขึ้นทะเบียนบัณฑิต มาในวันที่ 18 และ 19 มกราคม 2562  (เลือกรายงานตัวบัณฑิตวันใดวันหนึ่ง)


3. **ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้ที่
https://www1.reg.cmu.ac.th/reg-diploma/?page=all


อ่านเพิ่มเติม

กำหนดการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2562

การรับสมัคร

การรับเข้านักศึกษาระบบใหม่ ปีการศึกษา 2562 (TCAS) จำนวนรับ การรับสมัคร
ศศ. 8 สาขา  
รอบที่ 1 Portfolio (ไม่มีการสอบข้อเขียน) สมัครผ่าน website http://www.reg.cmu.ac.th
1. การรับด้วย Portfolio 10 36 ปิดการรับสมัคร TCAS รอบที่ 1
2. โครงการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติฯ - 3
รอบที่ 2 โควตาและโครงการพิเศษ สมัครผ่าน website http://www.reg.cmu.ac.th
2.1 โควตา     ปิดการรับสมัคร TCAS รอบที่ 2
        2.1.1 การรับนักเรียนโควตาภาคเหนือ 17 จังหวัดภาคเหนือ 60 210
2.2 โครงการพิเศษ
        2.2.1 โครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร 15 60

ปิดการรับสมัคร TCAS รอบที่ 2

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

        2.2.2 โครงการทายาทนักศึกษาเก่าคณะเกษตรศาสตร์ 5 10
        2.2.3 การรับนักเรียนพิการ 1 1
        2.2.4 โครงการเปิดโอกาสให้กับผู้มีความสามารถด้านกีฬา - 5
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน สมัครผ่าน website http://mytcas.com/TCAS62 20 70 สมัคร TCAS รอบที่ 3
รอบที่ 4 Admissions สมัครผ่าน website http://mytcas.com/TCAS62 10 30

รอบที่ 5 ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

- 3  

ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

  •  
ปฏิทินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCAS รอบที่ 1-5) ปีการศึกษา 2562 
  •  
ค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
  •  
แบบฟอร์มตรวจสุขภาพ ปีการศึกษา 2562 
  •  

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCAS รอบที่ 3) 

  •  
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCAS รอบที่ 4) 
  •  
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCAS รอบที่ 5) 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม ดูได้ที่ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/ 

 


อ่านเพิ่มเติม
ตารางสอบไล่กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/61 19 เม.ย. 2562 | : 180
ประกาศผลการคัดเลือกเข้าค่ายวิทยาศาสตร์เกษตร SMART AGGIE CAMP 2019 18 เม.ย. 2562 | : 148
ประกาศรายชื่อนักศึกษาทุกชั้นปี ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับทุนการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 12 เม.ย. 2562 | : 27
รับสมัครนักเรียนเข้าค่ายวิทยาศาสตร์เกษตร SMART AGGIE CAMP 2019 4 เม.ย. 2562 | : 692
ประกาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (ฉบับที่ 2) 1 เม.ย. 2562 | : 22
ขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงหรืองดเว้นการจัดการสอบ การฝึกงานและกิจกรรมต่างๆ ในห้วงของการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ 25 มี.ค. 2562 | : 28
โครงการฝึกงานนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 กระบวนวิชา 400190 (ฝึกงาน 1) ระหว่างวันที่ 15-26 พฤษภาคม 2562 18 มี.ค. 2562 | : 1609
กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ) ประจำปีการศึกษา 2562 15 มี.ค. 2562 | : 31
ทุนการศึกษาเตรียมความพร้อมเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 7 มี.ค. 2562 | : 195
เปลี่ยนแปลงกำหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป 5 มี.ค. 2562 | : 63
กำหนดการรับนักศึกษาเข้าสังกัดสาขาวิชาเอก ประจำปีการศึกษา 2561 23 ก.พ. 2562 | : 2900
รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 22 ก.พ. 2562 | : 482
CMU Presidential Scholarship 18 ก.พ. 2562 | : 89
คำสั่งตารางสอบกลางภาคการศึกษากระบวนวิชาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 18 ก.พ. 2562 | : 326
โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร ด้านการบริหารและการจัดการหลักสูตร ประจำปี 2562 6 ก.พ. 2562 | : 52
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา TCAS รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 31 ม.ค. 2562 | : 78
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด