Vision
Go for SMART AGRICULTURE
การมุ่งไปสู่การเกษตร ที่มีการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในระบบการผลิตที่มีมาตรฐาน
ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างมูลค่าเพิ่ม
ค่านิยม
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
รับผิดชอบต่อสังคม
วัฒนธรรมองค์กร
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สามัคคี มีคุณธรรม

Upcomming Events from Education service and student development

ประกาศการรับสมัครขอรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี (รหัส 6108 ลงไป) ประจำปีการศึกษา 2561 20 ก.ย. 2561 | : 910
ประกาศรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 11 ก.ย. 2561 | : 64
ประกาศรายชื่อนักศึกษาทุกชั้นปี (รหัส 6008ลงไป) ที่ได้รับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 10 ก.ย. 2561 | : 693
ประกาศรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 6108...) ที่มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์เพื่อรับทุนการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 6 ก.ย. 2561 | : 17
ตารางปฏิทินการรับสมัครและคุณสมบัติเงื่อนไขการรับเข้าปริญญาตรีTCAS62 30 ส.ค. 2561 | : 359
รับสมัครนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษพื้นฐานนักศึกษาปริญญาตรี 27 ส.ค. 2561 | : 46
รับสมัครนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษพื้นฐานนักศึกษาปริญญาตรี 24 ส.ค. 2561 | : 166
โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อนำเสนอในวิชาสัมมนา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 23 ส.ค. 2561 | : 774
กำหนดการรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 21 ส.ค. 2561 | : 505
ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าฟังการบรรยายพิเศษ และสมัครฝึกงานฯ จากบริษัท เบทาโกร จำกัด 17 ส.ค. 2561 | : 100
กำหนดการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 16 ส.ค. 2561 | : 197
ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนรางวัลเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 9 ส.ค. 2561 | : 1064
ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนรางวัลเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 9 ส.ค. 2561 | : 52
กำหนดการปลูกข้าว ปีการศึกษา 2561 9 ส.ค. 2561 | : 75
ประชาสัมพันธุ์ทุนอุดหนุนการทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 6 ส.ค. 2561 | : 30
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 2 ส.ค. 2561 | : 114
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด