Vision
Go for SMART AGRICULTURE
การมุ่งไปสู่การเกษตร ที่มีการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในระบบการผลิตที่มีมาตรฐาน
ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างมูลค่าเพิ่ม
ค่านิยม
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
รับผิดชอบต่อสังคม
วัฒนธรรมองค์กร
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สามัคคี มีคุณธรรม

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 53

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เกี่ยวกับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 53

สำหรับบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
1. ให้บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 53 กรอกแบบสำรวจภาวะการมีงานทำทุกคน

2.【 เปิดลงทะเบียนยืนยันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 】
ลงทะเบียนได้ที่ : https://www1.reg.cmu.ac.th/reg-diploma/
>> โดยบัณฑิตที่เลือกเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ให้พิมพ์เอกสารรายงานตัวขึ้นทะเบียนบัณฑิต มาในวันที่ 18 และ 19 มกราคม 2562  (เลือกรายงานตัวบัณฑิตวันใดวันหนึ่ง)


3. **ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้ที่
https://www1.reg.cmu.ac.th/reg-diploma/?page=all


อ่านเพิ่มเติม

กำหนดการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2562

การรับสมัคร

การรับเข้านักศึกษาระบบใหม่ ปีการศึกษา 2562 (TCAS) จำนวนรับ การรับสมัคร
ศศ. 8 สาขา  
รอบที่ 1 Portfolio (ไม่มีการสอบข้อเขียน) สมัครผ่าน website http://www.reg.cmu.ac.th
1. การรับด้วย Portfolio 10 36 คลิ๊กที่นี่ เพื่อสมัคร TCAS รอบที่ 1
2. โครงการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติฯ - 3
รอบที่ 2 โควตาและโครงการพิเศษ สมัครผ่าน website http://www.reg.cmu.ac.th
2.1 โควตา      
        2.1.1 การรับนักเรียนโควตาภาคเหนือ 17 จังหวัดภาคเหนือ 60 210  
2.2 โครงการพิเศษ
        2.2.1 โครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร 15 60  
        2.2.2 โครงการทายาทนักศึกษาเก่าคณะเกษตรศาสตร์ 5 10  
        2.2.3 การรับนักเรียนพิการ 1 1  
        2.2.4 โครงการเปิดโอกาสให้กับผู้มีความสามารถด้านกีฬา - 5  
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน สมัครผ่าน website http://a.cupt.net 20 70  
รอบที่ 4 Admissions สมัครผ่าน website http://a.cupt.net 10 30

รอบที่ 5 ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

- 3  

ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

1. ปฏิทินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCAS รอบที่ 1-5) ปีการศึกษา 2562 
2.

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCAS รอบที่ 1)

3. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCAS รอบที่ 2)
4.

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCAS รอบที่ 3) 

5. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCAS รอบที่ 4) 
6. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCAS รอบที่ 5) 
7. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรื่อง แก้ไขประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCAS รอบที่ 2) การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อปฏิบัติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 1)
8. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรื่อง แก้ไขประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCAS รอบที่ 1) การรับด้วย Portfolio โดยไม่มีการสอบข้อเขียน ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 1)
9. เอกสารแนบท้ายประกาศ TCAS รอบที่ 1 เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์ ปีการศึกษา 2562
10. เอกสารแนบท้ายประกาศ TCAS รอบที่ 2 เรื่อง การรับนักเรียนโควตาภาคเหนือจากโรงเรียนมัธยมในเขตพัฒนาภาคเหนือ
11. เอกสารแนบท้ายประกาศ TCAS รอบที่ 2 เรื่องการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการเปิดโอกาสให้กับนักเรียนผู้มีความสามารถด้านกีฬา ปีการศึกษา 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม ดูได้ที่ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/ 

 


อ่านเพิ่มเติม
ประกาศการขอรับทุนอุดหนุนการทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 16 ม.ค. 2562 | : 3
กำหนดวันเกี่ยวกับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 53 14 ม.ค. 2562 | : 19
ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 11 ม.ค. 2562 | : 10
กำหนดการงานเลี้ยงแสดงความยินดีบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฏีบัณฑิต คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562 10 ม.ค. 2562 | : 288
กำหนดการรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 9 ม.ค. 2562 | : 118
ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปี (รหัส 6108 ลงไป) เพื่อรับทุนการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 9 ม.ค. 2562 | : 26
แบบสำรวจกระบวนวิชา จำนวนนักศึกษา และ รายชื่อกรรมการคุมสอบกลางภาค ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 / 2561 9 ม.ค. 2562 | : 32
ประกาศรายชื่อนักศึกษาทุกชั้นปี (รหัส 6108 ลงไป) ที่ได้รับทุนการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 2 ม.ค. 2562 | : 541
ขอประชาสัมพันธ์การเพิ่ม ถอน และเปลี่ยนตอนกระบวนวิชา ENGL 102 (001102) ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 24 ธ.ค. 2561 | : 178
รับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ ปีที่ 3 ร่วมโครงการสร้างสรรค์ Creative Projects และ หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "ออกแบบชีวิตอย่างคนคิดเป็น" 21 พ.ย. 2561 | : 92
ขอประชาสัมพันธ์การเพิ่ม ถอน และเปลี่ยนตอนกระบวนวิชา ENGL 102 (001102) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 21 พ.ย. 2561 | : 46
คำสั่งตารางสอบไล่ กระบวนวิชาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษาที่ 1/61 15 พ.ย. 2561 | : 306
คำสั่งตารางสอบไล่ กระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษาที่ 1/61 15 พ.ย. 2561 | : 53
แจ้งรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 610) ที่ได้รับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 12 พ.ย. 2561 | : 69
งานตลาดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่23 และ CMU open House ครั้งที่ 5 6 พ.ย. 2561 | : 95
ประกาศรายชื่อศึกษาทุกชั้นปี ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับทุนการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 6 พ.ย. 2561 | : 65
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด