Vision
Go for SMART AGRICULTURE
การมุ่งไปสู่การเกษตร ที่มีการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในระบบการผลิตที่มีมาตรฐาน
ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างมูลค่าเพิ่ม
ค่านิยม
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
รับผิดชอบต่อสังคม
วัฒนธรรมองค์กร
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สามัคคี มีคุณธรรม

Upcomming Events From Main Faculty

 • Jul
  18

  ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 8/2562

  09.00 - 12.00 น. http://www.agri.cmu.ac.th/2017/meetings/Register/137/1
 • Jul
  19

  ต้อนรับและปฐมนิเทศนักศึกษาจาก Huazhong Agricultural University สาธารณรัฐประชาชนจีน

  09.00 - 10.30 น.

  คณะเกษตรศาสตร์ ได้กำหนดจัดกิจกรรม CMU – HZAU Summer Exchange Program 2019 ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีของ College of Plant Science and Technology, Huazhong Agricultural University (HZAU) สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 14 คน โดยมีอาจารย์ผู้ควบคุมดูแล จำนวน 1 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 15 คน ในระหว่างวันที่ 18 – 30 กรกฏาคม 2562 โดยกำหนดจัดการปฐมนิเทศเพื่อแนะนำคณะเกษตรศาสตร์และกิจกรรมต่างๆ ตลอดการเข้าร่วมกิจกรรม ในวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 09:00 - 10:30 น. ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ 

 • Jul
  19

  พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

  14.00 - 16.00 น.

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 14:00 น. ณ ห้องพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • Jul
  23

  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "เหลียวหลัง แลหน้า พีอาร์เกษตร มช. สู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน"

  08.00 - 12.00 น. http://www.agri.cmu.ac.th/2017/meetings/Register/138/1
ทุนวิจัยริเริ่มแบบมุ่งเป้า (Targeted Research Initiatives) ประเภททุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2562 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 15 ก.ค. 2562 | : 27
ทุนวิจัยริเริ่มแบบมุ่งเป้า (Targeted Research Initiatives) ประจำปี 2562 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เพิ่มเติม) 10 ก.ค. 2562 | : 88
ประชาสัมพันธ์ทุน JASSO เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น 9 ก.ค. 2562 | : 36
วช. รับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 8 ก.ค. 2562 | : 28
ทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 4 ก.ค. 2562 | : 46
การยื่นข้อเสนอโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 20 มิ.ย. 2562 | : 76
ประชาสัมพันธ์ทุนฝึกอบรมของ Chinese Academy of Tropical Agricultural Sciences (CATAS) สาธารณรัฐประชาชนจีน 17 มิ.ย. 2562 | : 93
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยภายใต้ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย – ญี่ปุ่น (NRCT – JSPS) ประจำปี 2563 10 มิ.ย. 2562 | : 150
มูลนิธิโครงการหลวง ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 10 มิ.ย. 2562 | : 216
ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมโครงการ CMU-HZAU Summer Exchange 2019 ถึงวันที่ 12 มิ.ย. 2562 1 มิ.ย. 2562 | : 204
ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการสนับสนุนเงินรางวัลผลงานวิจัยเด่นของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 21 พ.ค. 2562 | : 86
ทุนโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี 2563-2564 13 พ.ค. 2562 | : 138
สวทช. เปิดรับสมัครโครงการนักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2562 7 พ.ค. 2562 | : 100
ทุนวิจัยริเริ่มแบบมุ่งเป้า (Targeted Research Initiatives) ประจำปี 2562 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2 พ.ค. 2562 | : 300
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 1 พ.ค. 2562 | : 322
ทุน Fellowship for Research in japan ประจำปี 2562 (FY2019) 24 เม.ย. 2562 | : 123
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด