Vision
Go for SMART AGRICULTURE
การมุ่งไปสู่การเกษตร ที่มีการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในระบบการผลิตที่มีมาตรฐาน
ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างมูลค่าเพิ่ม
ค่านิยม
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
รับผิดชอบต่อสังคม
วัฒนธรรมองค์กร
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สามัคคี มีคุณธรรม

กิจกรรมภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์

Upcomming Events From Main Faculty

 • Jul
  18

  ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 8/2562

  09.00 - 12.00 น. http://www.agri.cmu.ac.th/2017/meetings/Register/137/1
 • Jul
  19

  ต้อนรับและปฐมนิเทศนักศึกษาจาก Huazhong Agricultural University สาธารณรัฐประชาชนจีน

  09.00 - 10.30 น.

  คณะเกษตรศาสตร์ ได้กำหนดจัดกิจกรรม CMU – HZAU Summer Exchange Program 2019 ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีของ College of Plant Science and Technology, Huazhong Agricultural University (HZAU) สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 14 คน โดยมีอาจารย์ผู้ควบคุมดูแล จำนวน 1 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 15 คน ในระหว่างวันที่ 18 – 30 กรกฏาคม 2562 โดยกำหนดจัดการปฐมนิเทศเพื่อแนะนำคณะเกษตรศาสตร์และกิจกรรมต่างๆ ตลอดการเข้าร่วมกิจกรรม ในวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 09:00 - 10:30 น. ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ 

 • Jul
  19

  พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

  14.00 - 16.00 น.

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 14:00 น. ณ ห้องพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • Jul
  23

  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "เหลียวหลัง แลหน้า พีอาร์เกษตร มช. สู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน"

  08.00 - 12.00 น. http://www.agri.cmu.ac.th/2017/meetings/Register/138/1
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท เรื่อง "การคัดเลือกพันธุ์น้ำเต้าเพื่อทนโรคเหี่ยวของแตงกวา" 11 ก.ค. 2561 | : 284
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท เรื่อง "การชักนำการออกดอกด้วยอุณหภูมิต่ำและการผสมพันธุ์หอมหัวใหญ่ " 11 ก.ค. 2561 | : 355
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท เรื่อง "การทดสอบการผสมตัวเองไม่ติดและการถ่ายทอดลักษณะของ Ogura CMS                     ในผักกาดขาวปลี " 11 ก.ค. 2561 | : 444
ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษด้านไม้ดอก โดยอาจารย์จากประเทศเกาหลี 8 มิ.ย. 2561 | : 347
ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษด้านไม้ดอก โดยอาจารย์จากประเทศเกาหลี 8 มิ.ย. 2561 | : 245
โครงการอบรม เรื่อง หลักการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 21 พ.ค. 2561 | : 265
เอกสารประกอบการอบรม "หลักการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ" 16 พ.ค. 2561 | : 348
โครงการจัดฝึกอบรม  เรื่อง สถิติและวางแผนการวิจัย สำหรับ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพืชสวน  วันที่  ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา  ๐๙ใ๐๐ - ๑๒ใ๐๐ น.  ตามรายละเอียดดังแนบ(คลิก) 26 มี.ค. 2561 | : 381
แจ้งกำหนดการวิชา สัมมนา   359497  359791  359891 359892 21 มี.ค. 2561 | : 288
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด