Vision
Go for SMART AGRICULTURE
ค่านิยม
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ รับผิดชอบต่อสังคม
วัฒนธรรมองค์กร
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สามัคคี มีคุณธรรม

Up Comming Events

 • Dec
  20

  งานประชุมสัมมนาวิชาการ และจัดนิทรรศการ“กาแฟโครงการหลวง : กาแฟของพ่อหลวง”

  08.30 - 16.30 น.

  คณะเกษตรศาสตร์เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการ "งานกาแฟโครงการหลวง: กาแฟของพ่อหลวง" โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตกาแฟล้านนาคุณภาพในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1

  Lanna Thai Coffee Hub ระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  http://www.agri.cmu.ac.th/kasetregister/main/InfoActivityDetail/2
 • Dec
  22

  โครงการฝึกอบรม "หลักการเรียบเรียงหนังสือ/ตำรา และการเผยแพร่ผ่านสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"

  09.00 - 13.00 น.

  หน่วยการเจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง “หลักการเรียบเรียงหนังสือ/ตำรา และการเผยแพร่ผ่านสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่”

  http://www.agri.cmu.ac.th/2017/meetings/Register/32
 • Dec
  26

  โครงการประชุมสามัญประจำปี 2560

  08.30 - 16.30 น.

  คณะเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดโครงการประชุมสามัญประจำปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการพบปะระหว่างผู้บริหาร (คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าภาควิชา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ หัวหน้าศูนย์ฯ เลขานุการคณะเกษตรศาสตร์) บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ เพื่อชี้แจงทิศทางการบริหารงาน ผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่อการดำเนินงานในด้านต่างๆ รวมทั้งการพัฒนาคณะฯ 

  http://www.agri.cmu.ac.th/2017/meetings/Register/35
ประกาศศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงาน ประจำศูนย์บริการวิชาการฯ 8 ธ.ค. 2560 | : 40
ประกาศ แจ้งเตือนบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การระบาดเว็บไซต์ปลอมเพื่อหลอกเก็บข้อมูลผู้ใช้บุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 8 ธ.ค. 2560 | : 15
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชา พืชสวน เรื่อง "ปัจจัยที่มีผลต่อการเสื่อมสลายของผักกาดฮ่องเต้ อินทรีย์ และการชะลอการเสื่อมสลายโดยการลดอุณหภูมิแบบสุญญากาศ" 6 ธ.ค. 2560 | : 13
คณะเกษตรศาสตร์เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการ "งานกาแฟโครงการหลวง: กาแฟของพ่อหลวง" โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตกาแฟล้านนาคุณภาพในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1 6 ธ.ค. 2560 | : 10
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร ตำแหน่งเลขที่ E080085 4 ธ.ค. 2560 | : 45
ประกาศศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานประจำศูนย์บริการวิชาการฯ 4 ธ.ค. 2560 | : 267
ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย เสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลผลงานวิจัยเด่นของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ มช. ประจำปี 2560 30 พ.ย. 2560 | : 74
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักงานคณะเกษตรศาสตร์ 28 พ.ย. 2560 | : 84
ดูข่าวเด่นทั้งหมด
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชา พืชสวน เรื่อง "ปัจจัยที่มีผลต่อการเสื่อมสลายของผักกาดฮ่องเต้ อินทรีย์ และการชะลอการเสื่อมสลายโดยการลดอุณหภูมิแบบสุญญากาศ" 6 ธ.ค. 2560 | : 13
ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ เรื่อง จำนวนรับนักศึกษาย้ายสังกัดสาขาวิชาเอก ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 30 พ.ย. 2560 | : 191
คำสั่งคำสั่งคณะเกษตรศาสตร์ เรื่อง เพิ่มเติมกระบวนวิชาสอบไล่ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 28 พ.ย. 2560 | : 16
เพิ่มเติมกระบวนวิชาสอบไล่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 22 พ.ย. 2560 | : 54
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการคุมสอบไล่กระบวนวิชาระดับ ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 15 พ.ย. 2560 | : 286
ประกาศรับสมัครนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ทุกชั้นปี (รหัส 6008ลงไป) เพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 15 พ.ย. 2560 | : 267
ขอความร่วมมืออาจารย์ผู้สอนทุกท่านใช้โปรแกรมส่งเกรดออนไลน์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 15 พ.ย. 2560 | : 59
ขอให้นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ทุกชั้นปีประเมินการเรียนการสอนออนไลน์โดยนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2560 15 พ.ย. 2560 | : 46
ดูข่าวบริการการศึกษาทั้งหมด
ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย เสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลผลงานวิจัยเด่นของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ มช. ประจำปี 2560 30 พ.ย. 2560 | : 74
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (ศน.) สวทช. เปิดรับข้อเสนอโครงการศูนย์เครือข่ายการวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยี 28 พ.ย. 2560 | : 18
ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรม RRi CMU Forum 2018 28 พ.ย. 2560 | : 120
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปิดรับสมัครทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2561 24 พ.ย. 2560 | : 29
สกอ.เปิดรับข้อเสนอโครงการ (Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2 24 พ.ย. 2560 | : 27
โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ (Industrial Research Capacity Development Program : IRTC) 24 พ.ย. 2560 | : 25
ขอเชิญนักศึกษาสาขากีฎวิทยาชั้นปีที่ 3 - 4 เข้ารับฟังข้อมูลและสอบสัมภาษณ์งานของ ARS Environmental Service (Thailand) Co., Ltd. 20 พ.ย. 2560 | : 35
เสวนาในงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 8 เรื่อง เกษตรเพื่ออาหารสุขภาพดีวิถีล้านนา  30 ต.ค. 2560 | : 30
ดูข่าวงานวิจัยทั้งหมด
ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ณิชาภัทร สิทธิวรนนท์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มช. 24 พ.ย. 2560 | : 84
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ชัยวัฒน์ โตอนันต์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาโรคพืช 17 ต.ค. 2560 | : 80
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวรัตนา เต็มพร้อม นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัล ''เยาวชนดีเด่น (บุคคลต้นแบบความดี)'' 12 ก.ย. 2560 | : 79
ขอแสดงความยินดีกับ...ศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา ได้รับโล่รางวัล ''นักสัตวบาลดีเด่นสายวิชาการ'' ประจำปี 2559 9 ส.ค. 2560 | : 75
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ณฐิตากานต์ ปินทุกาศ ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร 20 ก.ค. 2560 | : 90
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ประจำภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช ทั้ง 2 ท่าน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 13 ก.ค. 2560 | : 85
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คว้า 6 รางวัล จากการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 6 26 มิ.ย. 2560 | : 79
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และบุคลากร ที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ครั้งที่ 36 19 มิ.ย. 2560 | : 65
ดูข่าวผลงานทั้งหมด
ประกาศศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงาน ประจำศูนย์บริการวิชาการฯ 8 ธ.ค. 2560 | : 40
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร ตำแหน่งเลขที่ E080085 4 ธ.ค. 2560 | : 45
ประกาศศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานประจำศูนย์บริการวิชาการฯ 4 ธ.ค. 2560 | : 267
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ E080100 สังกัดสำนักงานคณะเกษตรศาสตร์ 1 ธ.ค. 2560 | : 120
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักงานคณะเกษตรศาสตร์ 28 พ.ย. 2560 | : 84
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร 24 พ.ย. 2560 | : 80
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 21 พ.ย. 2560 | : 143
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชัั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร 21 พ.ย. 2560 | : 89
ดูข่าวรับสมัครงานทั้งหมด

AGGIE QR CODE