การรับสมัครนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ระดับปริญญาตรี

ช่องทางการรับเข้า ปีการศึกษา 2561

ปฎิทินการรับสมัครนักศึกษาระบบใหม่ ปีการศึกษา 2561 (TCAS)

ข้อมูลอ้างอิงจาก สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560
ศศ. = เศรษฐศาสตร์เกษตร, 7 สาขา = สาขาวิชา พืชไร่ พืชสวน ปฐพีศาสตร์และอนุรักษ์ศาสตร์ สัตวศาสตร์ กีฎวิทยา โรคพืช ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
หมายเหตุ *26-28 พ.ค. 61 ผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ Log in เข้าระบบเพื่อเลือกสถาบันที่ประสงค์จะไปสัมภาษณ์ โดยถือเป็นการยืนยันสถาบันในขั้นตอนเดียว ** หากจำนวนรอบที่ 1-3 ได้ครบแล้ว อาจยกเลิกการรับในรอบที่ 4
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ : 053-944641-2
website : www.agri.cmu.ac.th
หรือ ฝ่ายแนะแนวและการรับเข้าศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: 2387 ครั้ง

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง