การรับสมัครนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ระดับปริญญาตรี

ปฎิทินการรับสมัครนักศึกษาระบบใหม่ ปีการศึกษา 2562 (TCAS)

ข้อมูลอ้างอิงจาก สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ วันที่ 9 กันยายน 2561
ศศ. = เศรษฐศาสตร์เกษตร, 8 สาขา = สาขาวิชา พืชไร่ พืชสวน ปฐพีศาสตร์ สัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ กีฎวิทยา โรคพืช ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร เกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ : 053-944641-2
website : www.agri.cmu.ac.th
หรือ ฝ่ายแนะแนวและการรับเข้าศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


โทรศัพท์ : 053-948914-18
website : www3.reg.cmu.ac.th/ugradapply: 3923 ครั้ง

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง

www.agri.cmu.ac.th

www3.reg.cmu.ac.th/ugradapply