ดูกิจกรรมในรูปแบบอัลบั้ม ดูกิจกรรมในรูปแบบตาราง


กิจกรรมประจำหน่วยงานทั้งหมด

ลำดับข่าว หัวข้อข่าว วันที่เผยแพร่ จำนวนที่เปิดอ่าน
1 พิธีทำบุญถวายต้นเทียนพรรษา ประจำปี 2563 ณ หอพระพุทธแสนญาติ 2020-06-30 8
2 ประชุมหารืองานออกแบบปรับปรุงอาคารหอพักเรือนไม้ ครั้งที่ 1 2020-06-24 15
3 ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพและวัสดุปลูก โดย หน่วยนวัตกรรมปัจจัยการผลิตพืช 2020-04-23 89
4 ฝึกอบรมหัวข้อ "การขยายพันธุ์พืช และการจัดเตรียมวัสดุปลูก" แก่โรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา 2020-02-12 181
5 ร่วมทำบุญประเพณีปอยหลวงฉลองกุฏิสงฆ์ ณ วัดอุโบสถ 2020-02-07 163
6 ฝึกอบรมหัวข้อ "การขยายพันธุ์พืช (การเพาะชำต้นกล้า)" แก่โรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา 2020-02-05 169
7 วางพวงหรีดเพื่อไว้อาลัยแด่อาจารย์ ดร.เมธี เอกะสิงห์ 2020-02-04 186
8 ประชุมตรวจรับมอบงานปรับปรุงอาคารภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ 2020-01-30 159
9 งานประกวดข้าวหอมมะลิของจังหวัดเชียงใหม่ ปีการเพาะปลูก 2562/2563 2020-01-09 161
10 สวัสดีปีใหม่ 2563 ผู้บริหารและคณาจารย์อาวุโส 2020-01-07 119
11 ค่ายวิชาการนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลล์วิทยาลัย 2020-01-05 126
12 กิจกรรม "ไร่แม่เหียะสัมพันธ์ ประจำปี 2562" 2019-12-26 115
13 สำรวจทรัพย์สินกับเจ้าหน้าที่ กฟผ. ในพื้นที่ที่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าพาดผ่าน 2019-12-13 99
14 ร่วมจัดนิทรรศการและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายในงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน 2019-11-29 125
15 อบรมวิชาชีพระยะสั้น หัวข้อ “การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ทำเองอย่างง่าย” งานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 2019-11-11 152
16 กิจกรรมโครงการเปิดบ้านกาดพืชผัก มช. CMU Fresh & Green Market Open House 2019-10-31 138
17 ร่วมจัดนิทรรศการ โครงการ “นครพิงค์ม่วนใจ๋ โรงพยาบาล เค็มน้อย อร่อย (3) ดี” 2019-10-15 275
18 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนาเข้ารับการฝึกอบรมในหัวข้อ "การเพาะชำต้นกล้า" 2019-09-11 345
19 “โครงการกิจกรรมเพื่อสังคม : การทำปุ๋ยหมักอินทรีย์-ชีวภาพ” แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2019-08-21 204
20 โครงการสานสัมพันธ์ สานพลัง เพื่อสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ (เนินหลังหอเรือนไม้) 2019-08-17 236
21 ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของคุณพ่ออาภัย กันธา บิดาของ น.ส. จิราภรณ์ กันธา พนักงานบริการทั่วไป  2019-08-13 193
22 การฝึกงานทั่วไป (วิชา 361390) จากสาขาวิชาปฐพีศาสตร์ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2019-07-26 307
23 ประชุมหารือ และพิจารณาละเอียดการออกแบบงานปรับปรุงอาคารหอพัก 2019-07-26 220
24 พิธีถวายต้นเทียนพรรษาของศูนย์วิจัย สาธิตฯแม่เหียะ ประจำปี 2562 2019-07-10 228
25 ประชุมจัดทำแผนกลยุทธ์เชิงพันธกิจและเชิงรุก ปีงบประมาณ 2563 2019-07-05 213
26 โครงการฝึกอบรมเกษตรกรรมธรรมชาติ รุ่นที่ 3 ของศูนย์วิจัยอบรมเกษตรที่สูง 2019-06-28 224
27 ประมวลภาพกิจกรรม : ฝึกงานนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 2019-06-14 309
28 พบปะพูดคุยเพื่อแจ้งแนวทางการปฏิบัติงาน และรับฟังปัญหา อุปสรรคในการทำงาน 2019-06-13 280
29 ต้อนรับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการศึกษาดูงานเรื่อง “การผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ” 2019-06-10 287
30 นิเทศงานนักศึกษาฝึกงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 2019-06-10 300
31 สถานีทดลองยาสูบแม่โจ้ เข้าศึกษาดูงาน เกี่ยวกับ การผลิตปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ จากวัสดุเหลือใช้ในชุมชน 2019-05-28 301
32 กิจกรรมการอบรมเชิงปฎิบัติการ นักเรียนจากโรงเรียนวัดหนองซิว อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน (วันที่ 3) 2019-05-24 257
33 ฝึกงานนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้นปีที่ 1 กระบวนวิชา 400190 การฝึกงาน 1 ประจำปีการศึกษา 2561 2019-05-24 294
34 กิจกรรมการอบรมเชิงปฎิบัติการ นักเรียนจากโรงเรียนวัดหนองซิว อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน (วันที่ 2) 2019-05-23 323
35 กิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการนักเรียนโรงเรียนวัดหนองซิว อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 2019-05-22 287
36 ผศ. ดร.นริศ ยิ้มแย้ม พร้อมด้วยบุคลากร ศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ เข้าขอพร รดนำ้ดำหัว ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอดีตคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 2019-05-01 239
37 ผศ. ดร.นริศ ยิ้มแย้ม พร้อมด้วยบุคลากร เข้าขอพร รดนำ้ดำหัว ผศ ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และ  รศ.ธีระ วิสิทธิ์พานิช อดีตคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 2019-04-24 308
38 ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธแสนญาติ พระภูมิเจ้าที่ ประจำปี 2562 และพิธีทำบุญสำนักงานใหม่ 2019-04-23 308
39 ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ จัดพิธีดำหัวหัวหน้าศูนย์วิจัย สาธิตฯแม่เหียะ และผู้อาวุโส ประจำปี 2562 2019-04-23 260
40 กิจกรรมฝึกงานนักศึกษาสาขาการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2019-04-09 310
41 กิจกรรมฝึกงานนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ 2019-02-27 313
42 ฉีดพ่นน้ำเพื่อสร้างม่านน้ำ ในการลดปัญหาหมอกควันในอากาศ 2019-02-27 291
43 กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ สำนักงานศูนย์วิจัย สาธิตฯแม่เหียะ (ย้ายสำนักงานใหม่) 2019-02-22 261
44 กิจกรรม "ไร่แม่เหียะสัมพันธ์ ปี 2561" 2018-12-26 342
45 ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ ร่วมจัดฝึกงานกระบวนวิชา 400290 "โครงการฝึกงานเกษตรแบบครบวงจร" ประจำปีการศึกษา 2561 2018-12-20 384
46 มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2018-12-14 384
47 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม เข้าศึกษาดูงานการผลิตปุ๋ยอินทรีย์-ชีวภาพ แบบครบวงจร ณ ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ 2018-12-10 427
48 สนับสนุนกิจกรรมศึกษาดูงาน เรื่อง การทำปุ๋ยอินทรีย์-ชีวภาพแบบครบวงจรแก่โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 2018-11-16 383
49 ศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 16 สนับสนุนโรงสูบน้ำพร้อมปั๊มน้ำและชุดควบคุม 2018-11-07 528
50 กิจกรรม Workshop ในการประชุมวิชาการนานาชาติ The 25th Tri-University International Joint Seminar and Symposium 2018 2018-11-07 338
51 กิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ 2018-10-11 367
52 งานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานพระพุทธแสนญาติ 2018-10-01 339
53 งานอำลา อาลัย ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 2018-09-06 393
54 "โครงการฝึกงานเกษตรแบบครบวงจร" กระบวนวิชา 400290 ประจำปีการศึกษา 2561 2018-08-22 418
55 กิจกรรมปฐมนิเทศ และพัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 2018-07-31 354
56 กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ปล่อยปลา และปลูกต้นไม้ประจำปี 2561 2018-07-24 386
57 คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และเลขานุการคณะเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมการปฎิบัติงานภายในศูนย์วิจัย สาธิตฯแม่เหียะ 2018-06-11 379
58 ต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 2018-05-31 357
59 โครงการสัมมนา และทัศนศึกษาดูงาน สายปฏิบัติการและสายบริการ ณ ศูนย์วิจัยพืชสวน จังหวัดจันทบุรี 2018-05-10 536
60 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร เข้าศึกษาเรียนรู้ ณ ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ 2018-04-25 419
61 ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธแสนญาติ พระภูมิเจ้าที่ และรดน้ำดำหัว หัวหน้าศูนย์วิจัย สาธิตฯแม่หียะ ประจำปี 2561 2018-04-20 712
62 ร่วมจัดนิทรรศการในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการวิช่าการเพื่อเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561 2018-04-05 414
63 กิจกรรมการแข่งขันลาบพื้นเมือง “กาดวัฒนธรรมเกษตรปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2561” 2018-04-05 358
64 ศึกษาดูงานโครงการฝึกงานเกษตรแบบครบวงจร กระบวนวิชา 400290 2018-04-04 428
65 ขุดลอกอ่างเก็บน้ำภายในศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ 2018-03-27 503
66 รับมอบพันธุ์ปลาจากนักศึกษาฝึกงาน ระดับชั้นปีที่ 2 โครงการสัตว์น้ำ ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2018-03-21 380
67 เกรดปรับพื้นที่บริเวณบ่อขยะของศูนย์วิจัย สาธิตฯแม่เหียะ 2018-03-21 405
68 ฝึกงานนักศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ 2018-02-26 389
69 ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ เปิดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าการเกษตร 2018-01-16 642
70 ศูนย์วิจัย สาธิตฯแม่เหียะ จัดกิจกรรม "ไร่แม่เหียะสัมพันธ์ ประจำปี 2560" 2018-01-16 544
71 บุคลากรศูนย์วิจัย สาธิตฯแม่หียะ พร้อมใจกันร่วมมอบกระเช้าของขวัญให้แก่ อาจารย์ ดร.นริศ ยิ้มแย้ม หัวหน้าศูนย์วิจัย สาธิตฯแม่เหียะ เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2018-01-16 659