การประชุมสรุปผลการดำเนินการฝึกงาน 1 ประจำปีการศึกษา 2559

งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา จัดการประชุมสรุปผลการดำเนินการฝึกงาน 1 ประจำปีการศึกษา 2559 (กระบวนวิชา400190) นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 (นักศึกษารหัส 59) ในระหว่างวันที่ 17-28 พ.ค. 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ โดยมี ผศ.ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาหลักสูตร เป็นประธานในการประชุม และมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว
ชมภาพเพิ่มเติม
ประชุมเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ครั้งที่1/2560

ด้วย ที่ประชุมกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ มีมติให้จัดประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์เป็นประจำทุกเดือน (ทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ที่ ๓) โดยในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ ได้กำหนดให้จัดประชุมในวันจันทร์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ในการนี้ ประธานกรรมการปรับปรุงหลักสูตร (รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาหลักสูตร) จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ในวันจันทร์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์
ชมภาพเพิ่มเติม
ประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 4/2560

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ได้จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 4/2560 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาหลักสูตร เป็นประธานที่ประชุม โดยมีวาระพิจารณาเกี่ยวกับการเสนอขอเปิดกระบวนวิชาใหม่และการปรับปรุงกระบวนวิชา ในวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์
ชมภาพเพิ่มเติม
ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก Warsaw, Poland

รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.พรสิริ สืบพงษ์สังข์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ให้การต้อนรับ Dr.Magdalena Mądra-Sawicka จาก Division of Finances of Enterprises Department of Finance, Faculty of Economic Sciences, University of Life Sciences-WULS Warsaw ประเทศ Poland ในโอกาสเดินทางมาพบผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ และเป็นผู้บรรยายพิเศษ หัวข้อ “Capital structure decision in small and medium enterprises in agribusiness sector” ให้แก่คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560 ณ ห้องสัมมนาภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มช.
ชมภาพเพิ่มเติม
อบรมป้องกันการเกิดอัคคีภัยและดับเพลิง อพยพหนีไฟ และข้อควรปฏิบัติกรณีเกิดแผ่นดินไหว

ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดการอบรมป้องกันการเกิดอัคคีภัยและดับเพลิงขั้นต้น อพยพหนีไฟ และข้อควรปฏิบัติกรณีเกิดแผ่นดินไหว โดยได้รับเชิญวิทยากรจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครเชียงใหม่ ให้เกียรติบรรยายและฝึกปฏิบัติ หัวข้อต่างๆ อาทิ การป้องกันแหล่งกำเนิดของการติดไฟ การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย วิธีการดับเพลิงประเภทต่างๆ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยในทางบรรเทาสาธารณภัย และฝึกปฏิบัติตนเมื่อเกิดแผ่นดินไหว อัคคีภัย เป็นต้น เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชมภาพเพิ่มเติม
คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมงานพิธีทำบุญครบรอบ 28 ปี แห่งการสถาปนาสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.ดร.พรสิริ สืบพงษ์สังข์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เป็นผู้แทนคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมงานพิธีทำบุญครบรอบ 28 ปี แห่งการสถาปนาสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล เศรษฐบุตร รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ให้การต้อนรับ เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ ชั้น 1 สำนักบริการวิชาการ
ชมภาพเพิ่มเติม
ค่ายผู้นำ 4 จอบอาสาพัฒนา ครั้งที่ 15 ณ คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

อาจารย์ ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และตัวแทนนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ "ค่ายผู้นำ 4 จอบอาสาพัฒนา ครั้งที่ 15" ระหว่างวันที่ 1-5 มิถุนายน 2560 ณ คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เพื่อเป็นการประชุมเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติครั้งที่ 35 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง รวมถึงการทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์แก่โรงเรียนวัดไร่แตงทอง ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
ชมภาพเพิ่มเติม
สัมมนาผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2560 เรื่อง ''ยุทธศาสตร์คณะเกษตรศาสตร์กับนโยบาย Smart Agriculture''

รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานการสัมมนาผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2560 เรื่อง “การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560” เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างผู้บริหารและหัวหน้างานคณะเกษตรศาสตร์ ในการทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการหากรอบทิศทาง พันธกิจและแนวทางในการพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ไปในทิศทางที่ถูกต้องและสอดรับกับวิสัยทัศน์ที่ได้กำหนดไว้ พร้อมกันนี้คณะผู้บริหารได้เดินทางไปศึกษาดูงานเพื่อเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับองค์กรที่มีชื่อเสียงและมีคุณภาพ เพื่อนำข้อมูลมาพัฒนาและต่อยอดระบบการดำเนินงานตามภารกิจหลักของคณะเกษตรศาสตร์ ณ จังหวัดจันทบุรี เรื่อง การจัดการไม้ผล -การจัดการสวนทุเรียนเพื่อการส่งออก ความหลากหลายทางชีวภาพ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และดูงานระบบการบริหารจัดการโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 6-9 มิถุนายน 2560
ชมภาพเพิ่มเติม
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายแปลงสาธิต งานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 8

หัวหน้าศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ เชิญคณะกรรมการฝ่ายแปลงสาธิต งานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้ง 8 ร่วมประชุม เพื่อปรึกษาหารือ และวางแผนในการปฎิบัติงานของฝ่ายแปลงสาธิต ณ สำนักงานศูนย์วิจัย สาธิตฯแม่เหียะ
ชมภาพเพิ่มเติม
ผู้บริหารพบปะพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ประเภทลูกจ้างชั่วคราว

รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานการประชุม "ผู้บริหารพบปะพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ประเภทลูกจ้างชั่วคราว" เพื่อร่วมประชุมและพูดคุยสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับถึงแนวทางการปฏิบัติงานในภาพรวมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์
ชมภาพเพิ่มเติม
ให้การต้อนรับอาคันตุกะจากสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 เวลา 08:00 น. รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร. ฉันทลักษณ์ ติยายน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และคณาจารย์ประจำภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Lee Tzong-Ru จาก Marketing Department, National Chung Hsing University และ Mr. Michale Fu, Secretary General, Chinese Institute of Business Education Development สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ในโอกาสเดินทางมาประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ 2017 International Agriculture Innovation Conference (IAIC)
ชมภาพเพิ่มเติม
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 8 ฝ่ายกิจกรรมนักเรียนและนักศึกษา

เมื่อวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา อาจารย์ ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 8 ฝ่ายกิจกรรมนักเรียนและนักศึกษา เพื่อพิจารณากำหนดระยะเวลาการประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักเรียนเข้าแข่งขันกิจกรรมวาดภาพระบายสี การตอบปัญหาทางการเกษตร การจัดตู้พรรณไม้น้ำและการจัดสวนถาดแห้ง
ชมภาพเพิ่มเติม