Vision "Go for Smart Agriculture"     ค่านิยม "เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ รับผิดชอบต่อสังคม"     วัฒนธรรมองค์กร "เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สามัคคี มีคุณธรรม"

คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมวางพานพุ่มสักการะฯ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2560

รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม รองคณบดีฝ่ายบริหาร ร่วมวางพานพุ่มสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์ของบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2560 ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเป็นเจ้าภาพจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 ส่วนภูมิภาค โดยมอบหมายให้คณะวิทยาศาสตร์ ดำเนินงานจัดงานดังกล่าว ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2560 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถวายราชสดุดี เมื่อวันที่18 สิงหาคม 2560 เวลา 08.29 น. ณ ห้องบรรยาย 2100 ชั้น 1 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชมภาพเพิ่มเติม
งานวันพร ประจำปีการศึกษา 2560

รองศาสตราจารย์ดร. ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดงานวันพร ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งจัดขึ้นโดย สโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรับขวัญนักศึกษาใหม่และอนุรักษณ์วัฒธรรมประเพณีท้องถิ่นล้านนา โดยมีอาจารย์ถนอมศักดิ์ นวลหล้า เป็นผู้ประกอบพิธีบายศรีสู่ขวัญ ในพิธีครั้งนี้นักศึกษาใหม่คณะเกษตรศาสตร์ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษาและนักศึกษาต่างชาติ ให้ความสนใจเข้าร่วมพิธีกว่า 500 คน พร้อมรับชมการแสดงพื้นบ้านและร่วมรับประทานอาหารแบบขันโตก
ชมภาพเพิ่มเติม
งานกิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ เข้าร่วมงาน "พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560" ภายในพิธีฯ มีการมอบเกียรติบัตรรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2559 พิธีมอบทุนการศึกษาโครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร โครงการนักวิทยาศาสตร์เกษตร ทุนรางวัลเรียนดีเด่น พิธีมอบสูทประจำตำแหน่งแก่คณะกรรมการบริหาร สโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2560 พิธีมอบไท และเข็ม senior แก่ผู้แทนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชมภาพเพิ่มเติม
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน 2 ประจำปีการศึกษา 2560

ผศ.ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา เป็นประธานในการปฐมนิเทศการฝึกงาน 2 (กระบวนวิชา 400290) ของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 รหัส 59081..ประจำปีการศึกษา 2560 ทั้งนี้เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของการฝึกงานแก่นักศึกษาที่จะเข้ารับการฝึกงานดังกล่าว ในวันที่ 16 ส.ค. 2560 ณ ห้องประชุมพิศิษฐ์ วรอุไร
ชมภาพเพิ่มเติม
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2/2560

รศ.ดร. สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาิวิทยาลัยเชียงใหม่
ชมภาพเพิ่มเติม
พิธีทำบุญในโอกาสครบรอบ 45 ปี วันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2560 และพิธีเปิดอาคาร 55 ปี พยาบาล มช.

อ.ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมงานพิธีทำบุญในโอกาสครบรอบ 45 ปี วันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ และมอบเงินทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2560 และพิธีเปิดอาคาร 55 ปี พยาบาล มช. โดยมี รศ.ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์ รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และการจัดการความรู้ คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นผู้แทนรับมอบ ซึ่งการจัดงานดังกล่าวฯ จัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและศิษย์เก่า ตลอดจนผู้มาร่วมงาน รวมทั้งอาจารย์และบุคลากรอาวุโสที่เกษียณอายุราชการ ได้มีโอกาสร่วมทำบุญและพบปะสังสรรค์ระหว่างกัน และได้กำหนดจัดพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีของคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับมูลนิธิพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสมทบทุนในการซื้ออุปกรณ์ภายในหอพักคณะพยาบาลศาสตร์ จัดหาทุนเพื่อพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ และเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อไป เมื่อวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
ชมภาพเพิ่มเติม
"ปลูกข้าววันแม่" ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา สโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ร่วมกับหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา จัดโครงการ"ปลูกข้าววันแม่" เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชนินาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระองค์ทรงให้ความสำคัญในด้านการเกษตรของไทย รวมถึงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นในการทำขวัญข้าว โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์เป็นประธาน
ชมภาพเพิ่มเติม
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา

รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ มช. ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ชมภาพเพิ่มเติม
คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการ Re-inventing Japan Project in AY 2017

รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการ "Re-inventing Japan Project in AY 2017" (Global Framework of Student Capacity Development for Resilient Agriculture and Food Production) ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยนิกาตะ (Niigata University) ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 10-26สิงหาคม 2560 โดยมีนักศึกษาและคณาจารย์จากประเทศญี่ปุ่นและตุรกีเข้าร่วมโครงการฯ จำนวนรวม 24 คน
ชมภาพเพิ่มเติม
แนะแนวการเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561

คณะเกษตรศาสตร์ร่วมกับสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดบูธประชาสัมพันธ์แนะนำอาจารย์แนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษา 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ เรื่อง การศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561 โดยมีผศ.ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา เป็นผู้บรรยายการแนะนำคณะ/สาขาวิชา ช่องการการรับเข้าและแนะนำการเลือกคณะเกษตรศาสตร์ ณ โรงแรมอิมพิเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 11 ส.ค. 2560
ชมภาพเพิ่มเติม
ผู้ช่วยคณบดีฯ ร่วมแสดงความยินดีพิธีทำบุญศูนย์ไกล่เกลี่ยและสมานฉันท์

อ.ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีในพิธีทำบุญศูนย์ไกล่เกลี่ยและสมานฉันท์ ซึ่งได้ดำเนินการปรับปรุงห้องทำงาน ณ ชั้น 1 กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการเพื่อเป็นสำนักงานศูนย์ไกล่เกลี่ยและสมานฉันท์ เมื่อวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 09.39 น.
ชมภาพเพิ่มเติม
ประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 5/2560

ประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 5/2560 งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ได้จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 5/2560 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาหลักสูตรเป็นประธาน และมีคณาจารย์ บุคลากรงานบริการการศึกษาฯ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว
ชมภาพเพิ่มเติม

Copyright © 2017 Faculty of Agriculture, Chiang Mai University, All rights reserved.

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ : 0-5394-4009 โทรสาร : 0-5394-4666 [ เว็บไซต์เวอร์ชันเก่า ]